כתבה

הודעה בדבר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

מאת: סיון סנדרס 23/11/2015
תיק מס' 27945-05-15 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

הודעה בדבר הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

תיק מס' 27945-05-15 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב

בעניין אורנת בלנקשטיין ואח' נגד עמותת בני הרצליה ואח'

 

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 8.10.2015 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה שבכותרת ובבקשה לאישורה כייצוגית (להלן: "הבקשה" ו/או "התובענה" ו/או "ההסדר"), בעניין גביית כספים עבור ביטוח על ידי עמותת בני הרצליה.

ביום 14.5.15 הגישו המבקשים בקשה לאישור תובענה ייצוגית [להלן: "התובענה"], בעניין תשלום בסך 130 ₪ אשר הוגדר ע"י העמותה כדמי ביטוח רפואי (במקום "כתב שירות רפואי") שנדרשו לשלם כתנאי להשתתפות ילדיהם בחוגים המופעלים על ידי העמותה.

בקליפת אגוז, המבקשים טענו כי למרות המצג שהוצג להורים, העמותה לא רכשה עבור הילדים פוליסת ביטוח תקנית, קרי באמצעות חברת ביטוח ולמעשה, הכספים שנגבו שימשו לרכישת מנוי לשירותים רפואיים - באמצעות חברה פרטית שאיננה חברת ביטוח.

לאחר שהמבקשים קיבלו מהמשיבים מידע מעודכן ומלא נשוא התובענה שהוגשה על ידם ולאחר שהובהרו הפרטים שהיו שנויים במחלוקת, לאחר שכל צד שקל את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בניהול התובענה עד להכרעה דווקנית, לעומת החיסכון במשאבים לצדדים, לכלל חברי הקבוצה, ולציבור בכללותו, הוגש ההסדר לאישור בית המשפט הנכבד, ופרטיו העיקריים הם כדלקמן:

הקבוצה עליה יחול ההסדר כוללת את כל ההורים לחניכים בחוגים אשר נדרשו לשלם ושילמו דמי ביטוח כתנאי להשתתפות ילדיהם בפעילות החוגים המופעלים על ידי העמותה, עד למועד אישור הסדר פשרה זה על-ידי                   בית המשפט הנכבד.

לפי ההסדר, העמותה מתחייבת כי החל משנת הלימודים הקרובה [עונת הפעילות תשע"ו) התשלום עבור ביטוח לילדי החוגים ישמש אך ורק עבור רכישת פוליסת ביטוח תקנית לספורטאים באמצעות חברת ביטוח מורשית, אם באמצעות הרחבה של פוליסת ביטוח לפי חוק הספורט ואם באמצעות פוליסת ביטוח אחרת (להלן: "פוליסת ביטוח").

העמותה מצהירה שהיא ערכה הליך בדיקה מעמיק לרבות קבלת הצעות מחברות ביטוח ובהתאם לכך היא מתחייבת שהעלות להורה לילד המשתתף בחוג, עבור רכישת פוליסת ביטוח לספורטאים, בעונת הפעילות תשע"ו, לא תעלה על סך של 130 ₪ לשנה.

העמותה מתחייבת לפרסם באתר האינטרנט שלה את פרטי פוליסת הביטוח על כל תנאיו, סעיפיו ונספחיו באופן נגיש ושקוף לכל ההורים הנדרשים לרכוש ביטוח כתנאי להשתתפות ילדיהם בחוגים המופעלים על ידי העמותה.

העמותה תפרסם את עיקרי ההסדר באתר האינטרנט שלה, שם גם יוצג הסכם הפשרה בנוסח שיאושר.

ההסדר גובש בין הצדדים מתוך בחינה וראיה הדדית של כל צד עם יועציו המקצועיים, של הסיכונים והסיכויים וכן ההוצאות הנכבדות הכרוכות בניהול התובענה עד להכרעה שיפוטית, לעומת היתרונות והחיסכון במשאבים משפטיים וציבוריים ביישוב התובענה בפשרה, וכל זאת מבלי שאיזה צד יודה בטענותיו של משנהו ומבלי שצריך יהיה לברר את התובענה ולהכריע בה.

בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק, חבר הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת התובענה, ארגון שאישר השר לעניין זה הפועל לקידום מטרה ציבורית וכן היועמ"ש לממשלה, רשאים להגיש           לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 יום מפרסום הודעה זו, הודעת התנגדות מנומקת להסדר הפשרה.

בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, חבר הקבוצה אשר אינו מעונין כי יחול עליו הסכם הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך המועד הנ"ל, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.

הסכם הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב וכן במשרדי העמותה ובאתר האינטרנט של העמותה וכן בפנקס התובענות הייצוגיות שבאתר הרשות השופטת.

בכל מקרה של סתירה בין הודעה זו ובין הנוסח המלא של הבקשה (על נספחיה) יגבר האמור בבקשה ובהסדר.             תוכן הודעה זו ודרך פרסומה אושרו על-ידי בית המשפט.